Ingebrekestelling

U ontvangt een ingebrekestelling als u (na herinnering en/of aanmaning) uw schuldeiser nog steeds niet heeft betaald. In deze brief (de ‘14-dagen brief’) krijgt u nog een laatste kans om te betalen. In deze brief wordt u ook geïnformeerd over de verhoging met buitengerechtelijke incassokosten en rente. De (kosteloze) 14-dagen brief is wettelijk verplicht voor consumenten en geldt dus niet voor bedrijven.

Procedure

Heeft u na de ingebrekestelling nog steeds niet betaald, dan ontvangt u een dagvaarding, die door een deurwaarder bij u wordt bezorgd. Hierin staat omschreven wat u verschuldigd bent, welke stappen er al eerder zijn ondernomen en welke (incasso)kosten en rente u extra moet vergoeden. Tot slot wordt in de dagvaarding de rechter verzocht om u te veroordelen om de openstaande schuld, de gemaakte incassokosten en rente te voldoen.

Executie

Zodra de rechter de eis toewijst, kan het vonnis worden uitgevoerd (geëxecuteerd) en gaat de deurwaarder op pad om het geld bij u te innen als er niet alsnog vrijwillig wordt betaald.

Werkwijze

De eerste fase, de ingebrekestelling, is op basis van no cure/no pay, waarbij u – als schuldeiser – slechts een vast bedrag aan administratiekosten aan ons hoeft te betalen. Bij een procedure worden er nadere prijsafspraken gemaakt. Neem voor informatie over deze prijsafspraken contact met ons op.

FAQ

Hoeveel moet ik nog betalen?

Stuur een mail met uw gegevens naar info@amsterdamsincassoburo.nl voor een opgave van uw saldo. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een bericht met de hoogte van het bedrag dat u nog moet betalen.

Ik heb nooit een herinnering ontvangen en krijg nu een brief.

Een schuldeiser kan u alleen informeren als uw de juiste adresgegevens heeft doorgegeven, bijvoorbeeld bij een verhuizing of wanneer u tijdelijk ergens anders woont. Dat u niks heeft ontvangen, verandert niks aan de vordering. U blijft verantwoordelijk voor het volledig betalen van de vordering, inclusief rente en kosten.

Ik heb al betaald en krijg toch een brief.

Het kan dat u het heeft betaald op het moment dat wij de brief hebben verstuurd. Mail dan een betalingsbewijs, zoals een bankafschrift naar info@amsterdamsincassoburo.nl en vermeld uw dossiernummer wat u kunt terugvinden op de reeds gestuurde brieven. Wij gaan dan uitzoeken waar uw betaling is gebleven. Let op! Zonder een geldig betalingsbewijs kunnen wij uw betaling niet traceren.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

U kunt alleen een betalingsregeling treffen als de schuldeiser daarmee akkoord gaat. Stuur een mail naar info@amsterdamsincassoburo.nl voor een verzoek om een betalingsregeling.

Wat gebeurt er als ik een betalingsregeling niet nakom?

Heeft u eerder afspraken gemaakt met uw schuldeiser om in termijnen te betalen, maar bent u die niet nagekomen? Dan is de kans voor een nieuwe regeling een stuk kleiner. Een schuldeiser kijkt ook naar de hoogte van uw vordering, uw inkomsten en verplichtingen, voor hij akkoord gaat. Betaalt u niet op tijd volgens de gemaakte afspraken, dan vervalt de betalingsregeling en bent u verplicht alsnog het (restant)bedrag in één keer te betalen.

Moet ik nog naar de zitting als ik het al eens ben met de vordering?

Heeft u een dagvaarding ontvangen en bent u het eens met de vordering, dan hoeft u niet naar de zitting als u ruim vóór de zitting alles betaalt. Zo voorkomt u namelijk dat de zitting doorgaat. Komt de betaling namelijk pas op of zelfs na de dag van de eerste zitting binnen, dan kunnen wij de zaak niet meer intrekken en betaalt u ook nog eens de extra griffierechten en proceskosten. Betaalt u niet voor de zitting, dan veroordeelt de rechter u bij verstek en moet u ook de hoge extra kosten van de procedure betalen.

Ik ben het eens met de vordering, maar ik kan niet ineens voor de zitting betalen.

Soms is het nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De kosten van de procedure komen dan bovenop de vordering en die moet u ook betalen.

Ik ben het niet eens met de vordering, hoe kan ik mij bij de rechter verweren?

Uw verweer kunt u schriftelijk of mondeling voeren. Zet uw verweer op papier en stuur dit samen met de bewijsstukken ruim vóór de zitting op naar de rechter. De griffier van de rechtbank stuurt u daarna een bericht over hoe de procedure verder loopt. Mondeling verweer voor de kantonrechter kan op de zittingsdag zelf. Zorg wel dat u ruim op tijd aanwezig bent en meldt u bij de bode van de rechtbank. Wordt u voor de sector civiel van de rechtbank (in plaats van de kantonrechter) opgeroepen, schakel dan een advocaat in.

Om verder kosten te voorkomen, wil ik betalen voor de zitting komt.

Doe dit dan zo spoedig mogelijk en stuur een betalingsbewijs naar ons: info@amsterdamsincassoburo.nl. Let op! Er is pas betaald als het bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Betaal dus ruim vóór de zittingsdatum!

Kan ik zelf verweer voeren of heb ik juridische hulp nodig?

Bij een zitting voor de kantonrechter kunt u zelf, mondeling of schriftelijk, verweer voeren. U kunt zich ook laten bijstaan door een juridische vertegenwoordigen. Moet u voor de sector civiel van de rechtbank verschijnen, dan is een advocaat verplicht. Dit leest u in de dagvaarding. Uw advocaat kan u vertellen of u tegen een lager tarief kunt procederen. Vraag hem of haar naar de voorwaarden.

Ik heb een bericht tot beslaglegging gekregen, wat moet ik doen?

Door op tijd te betalen, voorkomt u de extra kosten van een beslaglegging. Kunt u niet op tijd betalen, bel dan direct met de deurwaarder en bespreek de mogelijkheden die er nog zijn. Alleen een deurwaarder kan beslag leggen, een incassobureau niet.

Wat betekent beslaglegging eigenlijk?

Een deurwaarder kan kiezen voor een beslaglegging als u uw vordering niet vrijwillig betaalt. Er kunnen allerlei zaken in beslag worden genomen, zoals uw inboedel, uw woning, (een deel) van uw salaris of uitkering en het saldo op uw bankrekening. Van alles wat in beslag wordt genomen, maakt de deurwaarder een proces-verbaal op. Daarin staat precies wat er in beslag is genomen en op welk moment. Van het proces-verbaal krijgt u altijd, meestal binnen een paar dagen, een kopie.

Er kan toch niet zomaar beslag op mijn inboedel en/of inkomsten worden gelegd?

Nee, voor een beslag is er altijd eerst een veroordeling nodig, zoals een vonnis, dwangbevel of notariële akte. Zogenaamde executoriale titels. Een executoriale titel moet eerst aan u bekend worden gemaakt via de deurwaarder. Zodra hij bij u langs is geweest, krijgt u vaak dan nog enkele dagen om te betalen. Betaalt u die periode niks, dan is de kans groot dat er beslag wordt gelegd. De kosten hiervan moet u ook betalen en zijn vaak hoog. Voorkom dus extra kosten en betaal direct.

Mijn inboedel is in beslag genomen, wat nu?

Een deurwaarder neemt uw inboedel in beslag om te zorgen dat u alsnog aan uw betalingsverplichting voldoet. Zo niet, dan wordt na een aantal weken uw inboedel verkocht tijdens een openbare verkoop. Als de in beslag genomen goederen in uw woning staan, wordt de verkoop vanuit uw huis gehouden. Dit wordt onder andere in de (regionale) kranten aangekondigd.

Ben ik na beslaglegging mijn hele inkomen kwijt?

Nee, want de deurwaarder moet vaak rekening houden met een beslagvrije voet.

Wat betekent beslagvrije voet?

Dat is het deel van een inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. De deurwaarder legt beslag op de inkomsten boven dit bedrag. De hoogte van de beslagvrije voet kan worden aangepast naar uw situatie. Bijvoorbeeld als u hoge kosten heeft, kan dit verhoogd worden. Het kan ook worden verlaagd. Dit heet een zogenaamde nihilstelling. Overhandig de bewijsstukken aan de deurwaarder als u denkt dat het moet worden aangepast. Hij kijkt dan of het aangepast moet worden.

Contact


Amsterdams Incassoburo

Banstraat 34, 1071 KA Amsterdam
Tel: 020 – 240 24 50
E-mail: info@amsterdamsincassoburo.nl

Amsterdams Incassoburo

Banstraat 34, 1071 KA Amsterdam